இடுகை பற்றிய விபரங்கள்

Tamil Radios
1

எருமைக்கு... எத்தனை வயசு?

poonaikutti 940 நாட்கள் முன்பு (poonaikutti.blogspot.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்

குரங்கில் இருந்து மனிதன் பிறந்தான் என்று கற்று வைத்திருக்கிறோம். ஒரு நிலையில்லாமல், கொள்கை, கோட்பாடுகள் இல்லாமல் தாவிக் கொண்டே....யிருப்பதைப் பார்க்கும் போது அது உண்மைதானோ என்று நம்பித் தொலைக்க வேண்டியிருக்கிறது; இல்லையா?

இச்செய்திக்கு ஓட்டளித்தவர்

பொது